Sérkennslustjóri  ber ábyrgð á skipulagningu, framkvæmd og endurmati sérkennslunnar ásamt leikskólastjóra. Sérkennslustjóri er faglegur umsjónarmaður sérkennslunnar og ber ábyrgð á miðlun upplýsinga milli sérkennslufulltrúa leikskóla og starfsmanna leikskólans. Einnig hefur hann umsjón með uppeldis- og námsgögnum leikskólans sem tengjast sérkennslu.

 

Nám án aðgreiningar – sérkennsla

Leikskóli er fyrir öll börn á leikskólaaldri. Í leikskóla eru börn með mismunandi atgervi og frá ólíkum menningarheimum. Leitast er við að hvert einstakt barn fái viðfangsefni við sitt hæfi. Mikilvægt er að félagsskapur og samskipti barnanna bindi þau vináttuböndum og styrki samkennd þeirra. Í leikskóla er það talinn ávinningur fyrir alla að eiga þar fjölbreytt samfélag.

Börn með fötlun og börn með frávik í þroska fá sérkennslu samkvæmt reglum sem sveitarfélagið setur þar um. Meginreglan er að sérkennslan fari fram í hópnum með öðrum börnum. Leikskólinn ræður kennara með sérþekkingu t.d. leikskólasérkennara, leikskólakennara og/eða þroskaþjálfa. Í leikskólanum er starfandi sérkennslustjóri sem ásamt deildarstjórum er ábyrgur fyrir því að gerðar séu áætlanir vegna barnanna og að þeim sé framfylgt.

 

Markmið sérkennslu

Markmið með sérkennslu í leikskólanum Efstahjalla er að:

  • styðja barnið þannig að það njóti leikskóladvalar sinnar sem best
  • skapa aðstöðu til að barnið geti þroskast sem best á eigin forsendum

 

Ef grunur vaknar hjá kennurum um að barn víki frá “eðlilegum” þroska á einhverju sviði ber þeim samkvæmt lögum að hlutast til um málið. Þetta á einnig við ef kennari telur að félagslegar aðstæður barns hamli að einhverju leyti þroskamöguleikum þess. Mikilvægt er að markviss íhlutun hefjist strax og grunur vaknar og ekki sé beðið staðfestingar á þroskafráviki. Sérkennslustjóri sem starfar innan leikskólans kemur þar að málum. Í foreldraviðtali er leitað eftir áliti foreldra og rætt um það hvað leikskólinn er að gera til að örva þroska barnsins og hvers vegna. Í samráði við foreldra getur leikskólinn kallað eftir þjónustu sérfræðinga, talkennara, iðjuþjálfa og sálfræðings sem starfa hjá bæjarfélaginu. Viðkomandi sérfræðingur gerir þá formlega athugun á þroska barnsins með viðeigandi þroskaprófi eða matstæki. Niðurstöður athugunar eru ræddar við foreldra og vinnan með barnið er skilgreind nánar.

 

Gildismatið hvað sérkennslu varðar er að tekið er á móti öllum börnum á þeirra eigin forsendum. Sérkennslan byggir á þeirri skoðun að börn hafa mismunandi þarfir, hæfni, getu, reynslu og þroska. Hver einstaklingur er metinn út frá hæfileikum sínum, en ekki því sem hann getur ekki. Öll börn hafa þörf fyrir samneyti við önnur börn, jafnt jafnaldra sína sem eldri og yngri börn. Leikskólinn aðlagar sig eftir mætti að þörfum hvers barns svo það fái notið sín. Þess er sérstaklega gætt að börn sem njóta sérkennslu einangrist ekki frá barnahópnum og að þau njóti eðlilegra félags tengsla. Félagslegur tilgangur dvalarinnar er hornsteinn að okkar mati. Félagsmótunin sem á sér stað, þær fyrirmyndir sem börnin eru hvort öðru og kennsla í daglegri færni s.s. að matast, klæða sig o.fl. er mikilvægur hluti leikskóladvalarinnar. Einstaklingsnámskrá er gerð í samráði við foreldra fyrir hvert barn sem þarf á íhlutun að halda. Unnið er eftir þeirri áætlun á deildinni sem barnið dvelur á.

 

Framkvæmd sérkennslu

Sérkennsla er yfirhugtak, sem notað er til að skilgreina þá aðstoð sem leikskólanum er veitt vegna barna með sérþarfir.   Í leikskólanum er unnið samkvæmt einstaklingsnámskrá barnsins og áhersla lögð á að barnið verði fullgildur meðlimur í leikskólasamfélaginu og að allir kennarar séu virkir þátttakendur í námi þess.

Sérkennsla getur verið með eftirfarandi hætti:

  • Aðstoð eða umönnun sem barnið þarf umfram önnur börn til að geta tekið þátt í leikskólastarfinu
  • Örvun ákveðinna þroskaþátta hjá barninu
  • Fjölgun starfsfólks til að aðlaga leikskólastarfið, t.d. fækka börnum í hópstundum, svo barnið eigi auðveldar með að tileinka sér þá kennslu sem fer fram
  • Sérstök vinna starfsfólks með barnahópinn þar sem unnið er með viðhorf barnanna, samskipti og tengsl

 

Sérkennslukvóti                                                                        

Öllum leikskólum í Kópavogi er úthlutað sérstökum sérkennslukvóta sem ákveðinn er með hliðsjón af fjölda barna í hverjum leikskóla fyrir sig. Efstihjalli hefur samtals 1,75 stöðugildi vegna sérkennslu. Einnig er tekið mið af fötlun og/eða þroskafráviki barns og aðstæðum í leikskólanum og úthlutað sérstöku fjármagni með hliðsjón af gildandi reglum um úthlutun vegna sérkennslu. Þörfin fyrir sérkennslu er endurmetin reglulega í samráði við kennara barnsins.

 

Trúnaður – tilkynningaskýrsla

Leikskólinn leggur áherslu á að fullur trúnaður ríki um allar upplýsingar er varða börnin og foreldra þeirra. Hverjum starfsmanni er skylt að gæta þagmælsku um atriði er hann fær vitneskju um í starfi sínu. Allt starfsfólk leikskólans undirritar sérstakt þagnarheit sem helst þó látið sé af starfi. Ef leikskólakennarar telja að líkamlegum og/eða andlegum þörfum barns sé ekki sinnt ber að tilkynna það barnaverndaryfirvöldum Kópavogsbæjar, sbr. 13. gr. laga um málefni barna og ungmenna.